Ramowy plan dnia

Plan dnia w oddziale Sanok

6:45-8:30
Schodzenie się dzieci. Zabawy, według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.

8:30 – 8:45
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:45 – 9:00
Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:00 – 9:30
Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania. Posiłku.

9:30 – 9:45
Czynności higieniczne po śniadaniu. Sprawdzenie obecności.

9:45 – 10:55
Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Zajęcia opierające się na Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne (drama, zabawy z elementami pantomimy).
Zabawy wynikające z własnej aktywność i dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowo-gospodarcze.

10:55 – 11:40
Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci i nauczyciela.

11:40 – 12:00
Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:20
Zupa

12:20 – 12:30
Czynności przygotowawcze do leżakowania, dzieci odwiedzają łazienkę.

12:00 – 14:00
Odpoczynek – dzieci odpoczywają, słuchając bajek, baśń i lub muzyki relaksacyjnej.

14:00- 14:30
Obiad: ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

14:30 – 17:00
Zabawy integracyjne gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczne – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci