Regulamin oddziału Sanok

Regulamin Przedszkola Niepublicznego Akademia Małego Geniusza

ZASADY OGÓLNE

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz opłacenie wpisowego.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje właściciel placówki.
 3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych w Regulaminie Przedszkola.
 5. Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci od godz. 7:00, a odbierają do 17:00. Za odebranie dziecka po godzinach pracy Przedszkola naliczana będzie opłata dodatkowa w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę .
 2. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dziecko w drodze do przedszkola i w drodze do domu z przedszkola.
 3. W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej za dni, w których dziecko nie korzystało z posiłków. Warunkiem tego jest powiadomienie Przedszkola o absencji dziecka do godziny 16 w dniu poprzedzającym nieobecność. Za powiadomienie uznaje się telefon wykonany na numer Przedszkola i odebrany przez uprawnionego pracownika Przedszkola lub przedłożenie informacji w formie pisemnej (także za pośrednictwem e-maila).
 4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizowania swojego numeru telefonu kontaktowego.
 5. Do Przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione. Jeżeli dziecko z różnych przyczyn nie będzie chciało opuścić Przedszkola z osobą upoważnioną, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, dyrektor Przedszkola lub inna upoważniona osoba kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 6. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi w Sali przedszkolnej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik Przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowe dziecka.
 8. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe i czyste. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Przedszkola takich objawów, jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, wysypka, biegunka, to na wniosek dyrektora lub nauczyciela rodzice/opiekunowie prawni winni przedstawić zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola. Brak takiego dokumentu skutkuje nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola do momentu ustania objawów. Po przebytej chorobie rodzice/opiekunowie prawni również są zobowiązani do przedstawienia dyrektorowi zaświadczenia lekarskiego.
 9. Jeżeli chorobowe objawy wymienione w pkt.8 zostaną zauważone po przyjęciu dziecka do Przedszkola, nauczyciel wychowawca powiadamia dyrektora, który zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych lub w razie jego nieobecności sam zgłasza te dolegliwości rodzicom/opiekunom. Oczekuje się wówczas, iż rodzice/opiekunowie odbiorą dziecko z Przedszkola w możliwie najkrótszym czasie.
 10. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 11. W Przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba że są to leki podtrzymujące  funkcje życiowe. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
 12. W przypadku choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
 13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w: pastę i szczoteczkę do zębów, kubek do płukania zębów, obuwie domowe, odzież na zmianę, kołderkę, prześcieradło oraz poduszkę. Wszystkie przedmioty należące do dziecka winny być podpisane. Rodzice/opiekunowie winni zadbać, by odzież była dostosowana do pory roku i aktualnego wzrostu dziecka.
 14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do Przedszkola przez dzieci.
 15. Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Przedszkola własnych zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez nauczycieli.
 16. Dzieciom nie wolno przynosić jedzenia do Przedszkola.
 17. Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze:
  a) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w Przedszkolu sprawują nauczyciele, w  wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik Przedszkola wyznaczony przez dyrektora,
  b) rozkład dnia w Przedszkolu ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i zgodnych z ich potrzebami rozwojowymi zajęć,
  c) jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe – dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu,
  d) dzieci, które tego potrzebują, mają zapewnioną możliwość odpoczynku: leżakowanie lub zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
 18. Dzieci nie są zmuszane w Przedszkolu do jedzenia ani leżakowania. Jeżeli dziecko nie zje posiłku, nauczyciel wychowawca informuje o tym rodzica/opiekuna.
 19. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami.
 20. Korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 21. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Przedszkola:
  a) Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów.
  b) Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w Przedszkolu. Z regulaminem każdorazowo nauczyciel zapoznaje wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych.
 22. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel jest zobowiązany:
  a) Udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie.
  b) Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
  c) Niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.