Ochrona danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego Geniusza” w Sanoku informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Geniusza” w Sanoku na ul. Kościuszki 58, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 5. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.akademiageniusza.pl i stronie przedszkola na facebooku, lokalnych portalach w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki, archiwizowane, a następnie trwale usuwane.
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 5 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 7. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 8. W przedszkolu przetwarza się wizerunek za pomocą monitoringu wewnętrznego w celu:
  1) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie przedszkola;
  2) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników przedszkola;
  3) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
  4) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
  5) zmniejszenia ilości zniszczeń w przedszkolu
  6) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  7) sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 9. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.
 10. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 1 miesiąc, a następnie automatycznie kasowane przez system.
 11. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których wizerunek jest Monitorowany.
 12. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  b) wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Administrator Danych Osobowych
Paula Ostrowska-Baran