Dokumenty i opłaty oddziału Sanok

Dokumenty do pobrania

W tym miejscu mogą Państwo pobrać następujące dokumenty:

Opłaty

 1. Usługi świadczone w przedszkolu  są płatne.
 2. W dniu podpisania umowy pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna  opłata  w wysokości 100 zł (słownie: Sto złotych) .Opłata  przeznaczona jest na wyprawkę przedszkolną.
 3. Czesne za rok przedszkolny 2017/2018 wynosi:
  a) Wariant 1: opieka od 5 do 10h dziennie –  330  zł / miesiąc
  b) Wariant 2: opieka 4h lub mniej –  280  zł / miesiąc
 4. Opłata za wyżywienie w roku przedszkolnym 2016/2017 wynosi 11,00 (słownie: jedenaście złotych ) dziennie,
 5. Nieodebranie Dziecka  z Przedszkola w wybranym wariancie godzinowym skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 20 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pobytu Dziecka w Przedszkolu
 6. Opłaty za pobyt Dziecka w przedszkolu i wyżywienie należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie do końca miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 7. Wpłaty z powyższych tytułów  można dokonać bezpośrednio do kasy przedszkola lub przelewem na rachunek 75 1240 2340 1111 0010 5739 4117. Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.
 8. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego wypowiedzenia przez Rodziców/Opiekunów, nie zwalnia ich od obowiązku opłat z tytułu czesnego do końca okresu przewidzianego w §1. niniejszej umowy.